ኣብዚ ግዜዚ አይድስ ከም ናይ ትማሊ ኣይኮነን

ናብ hividag.se እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም

ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ሃገር ሽወደን ምስ አይድስ ምንባር ካብቲ ትማሊ ዝወሃቦ ዝነበረ ትርጉም ፍልይ ዝበለ ኾይኑ ንረኽቦ። ኣብ ሃገር ሽወደን ናይ አይድስ ኣተሓሕዛ ወይ ክንክን ኣዚዩ ብቕዓት ዝመልኦ ብምዃኑ እቲ ናይቲ ቫይሩስ መጥቃዕቲ ዳርጋ ዘየሎ ኾይኑ ኣሎ፡ በዚ ምኽንያትዚ ድማ እቲ ምትሕልላፍ አይድስ ኣዚዩ ትሒቱ ኣሎ። ኣብዚ እዋንዚ አይድስ ዝቐትል ሕማም ዘይኮነስ ከም ሕዱር ሕማም ኮይኑ ክንክን ዘድልዮ ጥራይ እዩ ኾይኑ ዘሎ። ብግዜኡ ክንክን ምስ ዚግበረሉ እቲ አይድስ ዝሓመመ ሰብ ከምቲ ብዘይ አይድስ ክነብሮ ዝኽእል ንውሒ ዕድመ ክነብር ይኽእል እዩ።

ኣብ ሃገር ሽወደን ሓያሎ ሰባት አይድስ እናሃለዎም ዚነብሩ ኣለዉ። ምስ አይድስ ዘለዎም ሰባት ምንባር ከም ዚከኣል ዘይምፍላጥ ብዙሕ ናይ ተነጽሎ ጸገማት ከምጽእ ይኽእል እዩ። ስለዚ ብዛዕባ አይድስ ዘሎ ኣፍልጦ ኪዓቢ ይግባእ። ኣብዚ፡ ምስቶም አይድስ ዘለዎም ከመይ ጌርካ ኪንበር ከም ዚከኣል ሓበሬታ ኣሎ። ስለዚ እዚ ሓበሬታዚ ኣብ ሃገር ሽወደን ከም ናይ አይድስ ሕሙም ኴንካ ምንባር እንታይ ማለት ምዃኑ ተወሳኺ ኣፍልጦ ከም ዚህበካ ንኣምን ኢና።

በዓልስልጣን ህዝባዊ ጥዕና ነቲ ኣብቶም አይድስ ዝሓመሙ ሰባት ዚወርድ ውርደትን ተነጽሎን ንምቕናስ ይሰርሕ። ኣብዚ ውሽጢ ዕማምዚ ኸኣ እቲ በዓልስልጣን ህዝባዊ ጥዕና፡ ኣብ 2015 ብዛዕባ ኣብዚ እዋንዚ ዘሎ ናይ ሃገር ሽወደን ኩነታት አይድስ ሰፊሕ ሃገራዊ ሓበሬታ ኪህብ እዩ።


ነቲ ፊልም ረኣዮ

ኤችኣይቪ (ኤይድስ)

ኤችኣይቪ (ኤይድስ) ኪብሃል ከሎ ጉድለት ዓቕሚምክልኻል ኣካላት ሰብ ማለት እዩ። ኤችኣይቪ(ኤይድስ) ብርሕምን ባጡቕን ብዚካየድ ዘይውሑስግብረስጋ ይተሓላለፍ። ብዘይውሑስ ኣፋዊግብረስጋውን ይተሓላለፍ እዩ፡ ብፍላይ እቲ ዘርኢወድተባዕታይ ኣብ ኣፍ ምስዚፈስስ። ድራግ ወይመደንዘዚ ምስ እትጥቀም እሞ መራፍእ ምስቫይረስ ተሰካማይ ዝኾነ ሰብ ምስ እትለዋወጥብደም ገይሩ ይለኽፈካ እዩ።

ናይ ኤችኣይቪ ምልክታት

ኤችኣይቪ (ኤይድስ) ምስ ዚሕዘካ መጀመርያ ኣይፍለጠካን እዩ። ንገለግን ቃንዛ ጎረሮን ረስንን ናይ ጽኪ ሕበጥን ኣብ ኣካላት ድማ ዕንፍሩርንይገብረሎም። እቲ ምልክታት ድሕሪ ልኽፈት ካብ ሓደ ክሳዕ ኣርባዕተሰሙናት ይጸንሕ። እዚ ፈለማዊ ረኽሲ ይብሃል። እቲ ምልክታት ልክዕከም ናይ ኢንፍሉወንሳ እዩ ዚመስል፡ ድሕሪ ገለ ሰሙናት ድማይጠፍእ። እቲ ረኽሲ ቀስ ኢሉ ነቲ ናይ ኣካላት ናይምኽልኻል ዓቕሚየድክሞ። እቲ ድሕሪ ልኽፈት ኣብተን ቀዳሞት ኣዋርሕ ዚኽሰት ረኽሲኣዚዩ ዓቢ እዩ። ምልክታት ኣሎካን የብልካንን ብዘየገድስ እቲ ናይምክልኻል ዓቕሚ ክሳዕ ኪሰርሕ ዚጅምር፡ እቶም ቫይረስ ኣዚዮምኢዮም ዚባዝሑ።

ሕክምና

ንኤችኣይቪ (ኤይድስ) ዚከላኸል ክታበት ወይ ዘድሕን ፈውሲ የለን። ግን ኣብዚ እዋንዚ ነቲ ሕማም ንኸይምዕብል ዚዓግትን ነቲ ናይ ኣካላዊምክልኻል ዓቕሚ ድማ ከም ዘይበላሾ ዚገብርን መድሃኒታት ኣሎ። ይኹንምበር እቲ መድሃኒት ኣብ እዋኑ ኪውሰድ ይግባእ። በዚ ከኣ እቲአይድስ ማለት ብእንግሊዝ እተኻዕበተ ምልክታት ጉድለት ኣካላዊምክልኻል ካብ ምምዕባል ይዕገት። ይኹንምበር ጽቡቕሕክምናዊ ኣተሓሕዛ ነቲ ልኽፈት ኪቕንሶይኽእል እዩ፡ ሽዑ ኣብ ደምን ካልእ ናይ ኣካላት ፈሳሲ ዘሎ ብዝሒቫይረስ ኣዚዩ ይጎድል። እዚ ግን ካልእ ብግብረስጋ ዝተሓላለፍ ረኽሲምስ ዘይህልወካ እዩ። ስለዚ ለበዳ ንምቕናስን ካብ ካልእ ብግብረስጋዝመሓላፍ ሕማማትንምክልኻልን ኣብ ግዜ ግብረስጋ ኩሉ ግዜኮንዶም ኣዘውትር። እቲ ሕክምና ስለ ዘይፍውስ ንምሉእ ዕድመ ኪቕጽል ኣለዎ። እቲሕክምና ብምትሕውዋስ ሰለስተ ዝውቱራት ግን እተፈላለዩ መድሃኒታትይካይድ፡ ግን ሓድሓደ ግዜ ንህይወት ብኣሉታዊ መገዲ ስለ ዚጸልዎዘይተደልየ ጸገማት የስዕብ እዩ። ይኹንምበር ኣብዚ ግዜዚ ዝወሓደኣሉታዊ ጽልዋ ዚህብ መድሃኒታት ኣሎ። እቲ ሕክምና ኣብ እዋኑ እንተደኣ ተኻዪዱ እቲ ኤችኣይቪ ዘለዎ ልክዕ ከምቲ ዘይብሉ ነዊሕ ዕድመኪጽንሕ ይኽእል እዩ።

መታን ኣብ ግዜ ጥንሲ ናይ ኤችኣይቪ ሕክምና ኪወሃበንን ኣብ ግዜወሊድ ድማ ጥንቓቐ ኪግበርን እቲ ዚውለድ ህጻን ድማ ብኤይድስምልካፉ መታን ኪቕንስን ኩለን ነብሰጾር ኣብ ግዜ ጥንሰን ናይኤይድስ ምርመራ ኪገብራ ይግባእ። ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ሃገር ሽወደንሓንቲ ኤችኣይቪ ዘለዋ ኣደ ኣብ ግዜ ጥንስን ኣብ ወሊድን ነቲቫይረስ ናብቲ ዚውለድ ህጻን ምሕላፍ ኣዚዩ ዘይልሙድ ወይ ብዙሕዘይክሰት ኩነት እዩ።

ኤይድስ ከይህልወካ ተመርመር

ምርመራ ብምግባር ጥራይ ኢኻ ኤችኣይቪ ዘሎካን ዘይብካን እትፈልጥ። ኤችኣይቪ ብእዋኑ እንተ ተረኺቡ፡ ሕክምና ኸኣ ብእዋኑ ይጅመር እሞ፡ እቲ ኣብ ናይ ኣካል ምክልኻል (immunförsvaret) ኪስዕብ ዚኽእል ጕድኣት ይንኪ። ምርመራ ጌርካ ኤችኣይቪ ከም ዘሎካ እንተ ተነጺሩ፡ እቲ ኣብ መስርሕ ዚርከብ ናይ ዕቝባ ሕቶኻ ብእኡ ኣይጽሎንዩ። እቲ ንዓኻ ዝቐረበ ክሊኒክ ኣብ 1177.se ርኸቦ።