Hiv i världen

Globalt har över 30 miljoner människor avlidit i aids och för närvarande lever cirka 37 miljoner med hiv. Afrika söder om Sahara har flest fall av hiv. I Sverige lever omkring 7 000 personer med hiv, och ungefär 400-500 nya fall av hiv rapporteras varje år. Mer än hälften av dem har fått hivinfektionen innan de immigrerade till Sverige. 

FN:s organ UNAIDS arbetar med hiv

År 1996 startade Förenta Nationerna (FN) UNAIDS för att stärka och samordna arbetet för hiv och aids. FN:s generalförsamling har sedan dess antagit tre deklarationer som stöd för arbetet. År 2001 hölls en särskild session om hiv och aids i FN:s generalförsamling som medlemsstaterna ställde sig bakom. Deklarationen hade fokus på behovet av omedelbara åtgärder för att bekämpa den globala spridningen av hiv. Den lade stor vikt vid framtagandet av nationella övergripande strategier, handlingsplaner och policydokument. Särskilt fokus lades på att nå unga i det preventiva arbetet samt involvera personer som lever med hiv och särskilt riskutsatta grupper i det förebyggande arbetet. Återkommande i deklarationen betonas vikten av att angripa problemen med stigmatisering och diskriminering av personer som lever med hiv och riskutsatta.

Folkhälsomyndigheten rapporterar till FN

UNAIDS har tagit fram ett antal mål som ska följas upp av medlemsländerna. Ett av målen kallas 90-90-90. Målet innebär att 90 procent av de som lever med hiv i ett land ska känna till sin hivstatus. Av dessa ska 90 procent ha tillgång till behandling och 90 procent ha en så välinställd behandling att virusnivåerna inte är mätbara.

Sverige rapporterar vartannat år data om den svenska hivepidemin. Folkhälsomyndighetens enhet för hälsa och sexualitet står för rapporteringen till UNAIDS och samordnar de långsiktiga förebyggande insatserna i Sverige.

Antalet nyinfekterade minskar i världen

Antalet nyinfekterade med hiv i världen har, enligt statistik från UNAIDS, minskat sedan 2001. Stora globala ansträngningar har gjorts för att bemöta epidemin och det har lett till att nya hivinfektioner förhindrats och möjliggjort behandling till personer som lever med hiv. Överlag har detta minskat både spridningen av hiv såväl som dödligheten.

Hiv är fortfarande ett stort problem i Afrika

Trots viktiga framsteg är hiv fortfarande en av de främsta orsakerna till sjukdom och död i Afrika söder om Sahara. Där lever 25 miljoner människor med hiv, vilket är 70 procent av alla som lever med hiv i världen. Även Europa har påverkats av den globala epidemin.

Hiv sätter också fokus på jämställdhet. I nästan alla områden i världen ökar antalet hivpositiva flickor och unga kvinnor är extra utsatta.

  • 60 miljoner människor har smittats av hiv sedan 1981.
  • 25 miljoner människor har dött i aids sedan 1981.
  • 15 miljoner barn har blivit föräldralösa på grund av aids.
  • 7 400 personer smittas med hiv varje dag.
  • Cirka 37 miljoner människor lever med hiv.

UNAIDS:s mål för hiv år 2020 är

  • att 90 % av alla som lever med hiv känner till att de har hiv
  • att 90 % av alla som har hiv ska ha tillgång till behandling mot hiv
  • att 90 % av dessa ska ha en välinställd behandling med omätbara virusnivåer.

Sverige har kommit långt med hivbehandling

I Sverige har vi redan uppnått målen vad gäller tillgång till behandling och att den är välinställd. Här är behandlingen av hiv så effektiv att den sänker virusnivån till praktiskt taget noll och gör att smittsamheten blir mycket låg. I världen i övrigt har i genomsnitt 37 procent av alla som bär på hiv tillgång till behandling. Runt 37 miljoner människor i världen beräknas idag leva med hiv. Av dem har redan nu 15 miljoner tillgång till behandling, vilket varit ett av delmålen för att minska spridningen och stoppa epidemin till år 2030.

Fördjupa dig

UNAIDS

UNAIDS är FN:s samlade program som arbetar mot spridning av hiv och aids. Organisationen har också till uppgift att ge stöd åt drabbade och deras familjer.

Nationell strategi mot hiv/aids

En samlad strategi för samhällets insatser för att förebygga spridning och minska konsekvenserna av hivinfektion och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar redovisas.

Vårt uppdrag

Folkhälsomyndigheten har uppdraget att samordna och följa upp de förebyggande insatser mot hiv och sexuellt överförda infektioner som sker nationellt, regionalt och lokalt.