Hiv i världen

Antalet nya fall av hiv i världen har minskat sedan 2001, enligt statistik från UNAIDS. Stora globala ansträngningar har gjorts för att bemöta hivepidemin. Det har lett till att nya hivinfektioner förhindrats och har möjliggjort medicinsk behandling till fler personer som lever med hiv. Överlag har detta minskat både spridningen av hiv såväl som dödligheten i aidsrelaterade sjukdomar.

Idag, 2019, har cirka 38 miljoner personer i världen hiv. Av dessa är cirka ungefär 1.7 miljoner är barn.

 

Globalt sett har över 30 miljoner människor avlidit i aids. 2018 avled omkring 770 000 personer i aidsrelaterade sjukdomar. Av dessa var 100 000 barn och unga under 15 år.

 • Omkring 60 miljoner människor har fått hiv sedan 1981.
 • Ungefär 30 miljoner människor har dött i aidsrelaterade sjukdomar sedan 1981.

Uppdaterad: 2019-11-19

Antalet nya hiv-infektioner minskar i världen

Antalet nya hiv-infektioner i världen har, enligt statistik från UNAIDS, minskat sedan 2001. Stora globala ansträngningar har gjorts för att bemöta epidemin och det har lett till att nya hivinfektioner förhindrats och möjliggjort behandling till personer som lever med hiv. Överlag har detta minskat både spridningen av hiv såväl som dödligheten.

Internationellt arbete

Hiv är fortfarande ett stort problem i delar av Afrika

I afrikanska länder söder om Sahara är hiv som vanligast i världen. Trots viktiga framsteg är hiv alltså fortfarande, i söder om Sahara, en av de främsta orsakerna till sjukdom och död.

Hiv och ojämställdhet

I nästan alla områden i världen ökar antalet flickor och unga kvinnor med hiv. I många regioner i världen är flickor och unga kvinnor extra utsatta för att få hiv.

FN:s organ UNAIDS arbetar med hiv

År 1996 startade Förenta Nationerna (FN) UNAIDS för att stärka och samordna arbetet för hiv och aids. FN:s generalförsamling har sedan dess antagit tre deklarationer som stöd för arbetet. År 2001 hölls en särskild session om hiv och aids i FN:s generalförsamling som medlemsstaterna ställde sig bakom. Deklarationen hade fokus på behovet av omedelbara åtgärder för att bekämpa den globala spridningen av hiv. Den lade stor vikt vid att ta fram nationella övergripande strategier, handlingsplaner och policydokument. Särskilt fokus lades på att nå unga i det förebyggande arbetet samt involvera personer som lever med hiv, särskilt riskutsatta och sårbara grupper. I deklarationen betonas återkommande hur viktigt det är att angripa problemen med stigmatisering och diskriminering av personer som lever med hiv.

UNAIDS:s mål för hiv år 2020

 • 90 % av alla som lever med hiv känner till att de har hiv.
 • 90 % av alla som har hiv ska ha tillgång till behandling mot hiv.
 • 90 % av dessa ska ha en välinställd behandling med omätbara virusnivåer.
 • Maximalt 500 000 nya hivinfektioner bland vuxna.
 • Noll diskriminering av personer med hiv.

UNAIDS:s mål för hiv år 2030

 • 90 % av alla som lever med hiv känner till att de har hiv
 • 90 % av alla som har hiv ska ha tillgång till behandling mot hiv
 • 90 % av dessa ska ha en välinställd behandling med omätbara virusnivåer.
 • Maximalt 200 000 nya hivinfektioner bland vuxna.
 • Noll diskriminering av personer med hiv.

Folkhälsomyndigheten rapporterar till FN

Sverige rapporterar vartannat år data och statistik om hiv i Sverige till FN. Folkhälsomyndighetens enhet för sexuell hälsa och hivprevention står för rapporteringen till UNAIDS och samordnar de långsiktiga förebyggande insatserna i Sverige.

Uppdaterad: 2019-11-19

Fördjupa dig

UNAIDS

UNAIDS är FN:s samlade program som arbetar mot spridning av hiv och aids. Organisationen har också till uppgift att ge stöd åt personer med hiv och deras familjer.

European Centre for Disease Prevention and Control

En EU-myndighet vars uppdrag är att stärka Europas försvar gentemot infektionssjukdomar.

Nationell strategi mot hiv/aids

En samlad strategi för samhällets insatser för att förebygga spridning och minska konsekvenserna av hivinfektion och andra sexuellt överförda infektioner redovisas.

Folkhälsomyndighetens uppdrag

Folkhälsomyndigheten har uppdraget att samordna och följa upp de förebyggande insatser mot hiv och sexuellt överförda infektioner som sker nationellt, regionalt och lokalt.

Referensgruppen för Antiviral Terapi

Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) verkar för en rationell användning av antivirala läkemedel. RAV utarbetar även behandlingsrekommendationer för olika virussjukdomar.