I Sverige lever omkring 8 000 personer med hiv

1982 diagnostiserades den första personen med aids i Sverige.

Antalet rapporterade fall av hiv i Sverige har legat på ungefär samma nivå sedan 2007.

Idag lever omkring 8 000 personer med hiv i Sverige. Ungefär 400-500 nya fall av hiv rapporteras varje år. Medianåldern för de som fick en hivdiagnos under 2019 i Sverige var 38 år, med en spridning mellan 0-75 år. Majoriteten av de nya hiv-diagnoserna i Sverige består av fall där hivinfektionen har överförts innan migration till Sverige.

Goda förutsättningar i Sverige

Omkring 95 procent av alla personer som lever med hiv i Sverige är välbehandlade. Att ha välbehandlad hiv tar bort risken att överföra viruset till andra och kan minska infektionens biologiska konsekvenser för de som har hiv. Därför är det viktigt att känna till sin hivstatus.

Välbehandlad hiv: ingen risk för överföring vid samlag

I Sverige är behandlingen av hiv så effektiv att den sänker viruset till omätbara nivåer. Det innebär att personer som har välbehandlad hiv, det vill säga där virusnivån är minimal, inte behöver berätta om sin hivinfektion innan sex och heller inte behöver använda kondom. Det är alltid den behandlande läkaren som gör den medicinska bedömningen och anpassar förhållningsreglerna.

Livskvalitet

Den förväntade livslängden hos den som har hiv är jämförbar med den som inte har hiv. Vissa tidigare använda kombinationer och varianter av hivmediciner kan påverka kroppen negativt.

Personer med hiv skattar generellt sin livskvalitet relativt högt, enligt enkätundersökningar, men endast en av fem personer har berättat för närstående att de har hiv. Negativa attityder och okunskap i samhället leder till hivstigma. Det yttrar sig i oro och rädsla hos personer som lever med hiv att bli dåligt bemötta, och ger upphov till en hög grad av hopplöshetskänsla som påverkar vardagslivet.

Uppdaterad: 2019-11-19

Dagens hivmediciner är effektiva

Hiv kan inte botas utan är en kronisk sjukdom att leva med. Dagens hivmediciner är så effektiva att de sänker viruset till omätbara nivåer. Det innebär att personer som har välbehandlad hiv, det vill säga där virusnivån är minimal, inte behöver berätta om sin hivinfektion innan sex och heller inte behöver använda kondom. Det är alltid den behandlande läkaren som gör den medicinska bedömningen och anpassar förhållningsreglerna.