Kunskapsunderlag och material

Folkhälsomyndigheten ger ut rapporter om medicinska, vårdrelaterade och livskvalitetsfokuserade aspekter på hiv.

Rapporter och filmer

Smittsamhet vid behandlad hivinfektion

Dagens effektiva medicinska behandling mot hivinfektion har medfört en drastiskt minskad sjuklighet och dödlighet hos personer som lever med hiv. Folkhälsomyndigheten har utifrån det aktuella kunskapsläget på området reviderat kunskapsunderlaget och bedömningarna om smittsamhet vid behandlad hivinfektion. Kunskapsunderlaget vänder sig till personal inom smittskyddet och hälso- och sjukvården som underlag…

Erfarenheter och upplevelser av kommunikation kring förhållningsregler och smittsamhet bland personer som lever med hiv i Sverige

Studie för att få fördjupad kunskap om erfarenheter och upplevelser av kommunikation kring förhållningsregler och smittsamhet bland personer som lever med hiv. Detta i ljuset av den nya kunskapen om minimal smittsamhet vid välbehandlad hivinfektion.

Hiv- och STI-prevention riktad till migranter

Rapporten ger en överblick över det hiv- och STI-preventiva arbetet, som bedrivs i Sverige och som specifikt riktar sig till migranter. Studien genomfördes genom att enkäter skickades till aktörer i landstingen och civila samhället såväl på nationell som lokal nivå. Kartläggningen ska öka kunskapen om hiv- och STI-preventionen i Sverige samt vilka grupper som nås för att utgöra ett stöd för framtida…

Tillämpning av smittskyddslagens förhållningsregler vid hivinfektion

Denna rapport har tagits fram som en del av ett regeringsuppdrag kring hiv och smittsamhet. Rapporten bygger på två enkätundersökningar; en med 318 personer som lever med hiv och en med 87 infektionsläkare som har behandlingsansvar för hivpatienter. Rapporten kan bidra till att aktualisera och uppmärksamma personer som lever med hiv, infektionsläkare, preventörer och en bredare allmänhet på den minimala…

Preexpositionsprofylax för att minska risken för infektion med hiv – en kunskapsöversikt

Läkemedlet Truvada har fått indikationen preexpositionsprofylax (PrEP) för hiv för att det minskar risken för infektion med hiv-1, och därför har Folkhälsomyndigheten gjort en översikt över aktuell kunskap om PrEP. Det är dock inte en systematisk litteraturöversikt utan en sammanställning av publicerade studier och en sammanvägning av andras rekommendationer och en anpassning till svenska förhållanden.

Tio år med hivprevention i Sverige

År 2005 antog riksdagen den nationella strategin mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar, och sedan dess har den varit vägledande för det strategiska hälsofrämjande och förebyggande arbetet i Sverige. I strategin finns angivna mål för arbetet mot hiv fram till 2016. Folkhälsomyndigheten är sedan 2014 ansvarig myndighet för det nationella arbetet och har på regeringens uppdrag gjort en översyn…

Hiv i Sverige 2016

I rapporten redovisas data från den senaste undersökningen, i en studie som pågått sedan 1987, om allmänhetens kunskap, attityder och förhållningssätt till hiv. Hiv går inte att bota men det finns idag effektiv behandling. Flertalet av dem som lever med hiv och står på effektiv behandling har omätbara virusnivåer i blodet. Det gör risken för överföring minimal. Alla som känner till att de har hiv…

MSM2013 – en studie om sex, hiv och hälsa bland män som har sex med män i Sverige

Denna rapport beskriver den sexuella hälsan och behov av kunskap och förebyggande insatser bland män som har sex med män i Sverige. Resultaten baseras på enkätstudien MSM2013 med 2 373 deltagare. Jämförelser görs också med tidigare studier i målgruppen. Resultaten visar att majoriteten av männen uppfattar sin hälsa som god. Kunskap kring hiv och sexuellt överförda infektioner och erfarenhet av möten…

Uppföljningstid efter hivexposition

Denna rapport analyserar kunskapsläget för uppföljningstid efter hivexposition och ger rekommendationer för uppföljningstid för hivtestning. Rapporten riktas till personal inom hälso- och sjukvård samt övriga mottagningar där hivtestning tillhandahålls. Bläddra och läs i publikationen längre ned Sammanfattning Under 2014 genomförde Folkhälsomyndigheten och Referensgruppen för antiviral terapi (RAV)…

Riskbeteenden, hiv och hepatit bland personer som injicerade droger i Stockholm 1987–1998

Socialmedicinska häktesprojektet bedrevs på häkten i Stockholm under perioden 1987–1998. Syftet var att kartlägga förekomsten av hiv samt sexuellt och injektionsrelaterat riskbeteende. Inom ramen för projektet erbjöds provtagning för hiv, vaccination av hepatit B samt frivilliga personliga intervjuer. Projektet gav en möjlighet till både primär- och sekundärprevention via ökad kunskap och medvetenhet…

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion – en sammanfattning och praktiska råd

Broschyren sammanfattar dagens kunskap om hivbehandling och effekten på smittsamheten samt ger praktiska råd om hivtestning till personal som kommer i kontakt med personer som har hivinfektion. Informationen riktas i första hand till personal inom hälso- och sjukvården samt till andra berörda aktörer. Skriften är reviderad 2015. OBS! Broschyren säljs endast i buntar med 10 exemplar i varje. Varje…

Attityder till och kunskap om hiv

Novus har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten genomfört en nollmätning kring attityder till och kunskaper om hiv. Undersökningen kartlägger nuvarande läge bland allmänheten när det gäller kunskap om hiv, attityder till hivinfektion och personer som lever med hiv samt upplevelse av förekomst av information om hiv i samhället.

Hiv i Sverige – kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987–2011

Rapporten är unik eftersom den har genomförts vart fjärde år sedan 1987. Rapporten har fokus på kunskap och attityder om hiv hos allmänheten (16–44 år) i Sverige. Rapporten ger en bild av hur kunskapsläget och attityderna har förändrats över tid. Kortfattat visas att människor har god kunskap om hiv och färre än tidigare uppger rädsla för hiv. Det betyder i sig att det preventiva arbetet har varit…

Bakgrundsdokumentation till rapporten Smittsamhet vid behandlad hivinfektion

En sammanställning av kunskapsläget som ligger till grund för publikationen Smittsamhet vid behandlad hivinfektion. För varje text ansvarar respektive författare själv för innehållet.

Användning av hivtester med snabbsvar

Om snabbsvarstester för hiv med fokus på testning i Sverige med 3:e och 4:e generationens tester.

Positivt liv

Rapporten är en kunskapsöversikt över studier av livssituationen hos personer som lever med hiv. Det övergripande syftet är att med utgångspunkt i tidigare studier och erfarenheter identifiera möjliga indikatorer för att följa utvecklingen av levnadsvillkor,livskvalitet, stigma och diskriminering hos personer med hiv i Sverige.

Film om hiv för hälso- och sjukvården


Spela filmen